Ostatné plochy

Ostatné plochy sú manipulačné a skladové plochy, pozemky, ktoré slúžia na ťažbu nerastov a surovín, pozemky súvisiace s elektrickými rozvodmi, alebo telekomunikačnými sieťami. Ďalej sem patrí účelová ochranná poľnohospodárska a ekologická zeleň protierozívnych opatrení, okrasné záhrady, verejná zeleň, cintoríny, pozemky na športové a rekreačné účely, zoologické záhrady, skanzeny, pamätníky a iné pozemky ako sú odkaliská, skládky odpadu, svahy a rokliny. Patria sem aj pozemky, ktoré slúžia na zabezpečenie účelu využívania jednotlivých druhov pozemkov (ako sú poľné cesty, poľné hnojiská, kompostiská, močovkové jamy, hrádze slúžiace na ochranu poľnohospodárskej pôdy pred zamokrením a záplavou a iné).